Conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria, pot beneficia de:

1) locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni şi conform Hotărârii Guvernului nr.16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.

2) locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni şi conform Hotărârii Guvernului nr.16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.

 Anul pregătitor de limba română: românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Anexa 1 Instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului pregătitor de limba română). Cei care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor.  Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.  


Anexe și alte informații:

Anexa 1 – Lista Instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor pentru învățarea limbii române

Anexa 2 – Cerere de înscriere în învățământul superior de stat din România

Anexa 3 – Declarație privind apartenenţa la identitatea culturală română

Anexa 4 – Formular de confirmare a locului de studii

Anexa 5 – Lista diplomelor care dau accesul la studii de licență

Ordin privind aprobarea Metodologiei de școlarizare

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Methodology for the tuition of Romanian Ethnics within the Romanian state higher education system

Regulament AMGD privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni

Informare – acordarea de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare pentru cetățenii din Ucraina și ai statelor terțe

Instrucțiuni privind condițiile aplicabile absolvenților de studii preuniversitare din Ucraina, în anul școlar 2021-2022

http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni 

Condiții de eligibilitate:

Pot accede în sistemul național de învățământ persoanele din state terțe UE care:

1. au documente care atestă cetățenia statului de proveniență și care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

2. au acte de studii eliberate de instituții de învățământ recunoscute în țara de proveniență;

3. și-au depus dosarul în termenul stabilit;

4. au optat pentru o instituție de învățământ de stat sau particular acreditată și o specializare/un program de studii acreditată/acreditat;

5. au acceptul unității/instituției de învățământ unde doresc să studieze.

 

 

Condițiile specifice:

-promovează testele de aptitudini organizate pentru învățământul superior de artă, după primirea scrisorii de acceptare la studii;

-promovează concursul de admitere la doctorat, după primirea scrisorii de acceptare la studii.

Cetățenii străini din state terțe UE sunt înscriși în învățământul universitar și postuniversitar doar după absolvirea anului pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoașterea limbii române.

Mai multe detalii referitoare la anul pregătitor:

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România

Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române

 

 

Înscrierea la studii universitare de licență

Dosarul de înscriere se va depune direct la facultatea unde se dorește continuarea studiilor și va conține următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) actul de studii – copie și traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauza pentru forma respectiva de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

c) foile matricole – copii și traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii;

d) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

e) copie de pe pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

f) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

 

Înscrierea la studii universitare de masterat

-pot candida absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă cu o durată similară pentru respectiva specializare din România, astfel încât ciclul I și ciclul II să cumuleze minimum 300 ECTS.

Dosarul de candidatură se va depune direct la facultatea unde se dorește continuarea studiilor și va conține următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie și traducere legalizată;

c) actul de studii – copie și traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de licență sau echivalentul acesteia);

d) foile matricole – copii și traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de națtere – copie și traducere legalizată;

f) copie de pe pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

 

Înscrierea la studii universitare de doctorat

– pot candida numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalenta acesteia – și anume diploma de absolvire ori de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna.

Dosarul de candidatură se va depune direct la facultatea unde se dorește continuarea studiilor și va conține următoarele documente::

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie și traducere legalizată;

c) actul de studii – copie și traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de licență și diploma de master, după caz, sau echivalentul acestora);

d) foile matricole – copii și traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

f) copie de pe pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

După încheierea procesului de selecție, în vederea înmatriculării, candidații admiși vor prezenta documentele din dosarul de candidatură în original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o țară a Uniunii Europene, ori în conformitate cu acordurile de asistență juridică încheiate de România cu state terțe.

 

 

Mai multe detalii despre metodologia pentru primirea la studii a cetățenilor din state terțe

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România 

Methodology for receiving foreign citizens for studies and schooling starting with the academic year 2017-2018

Taxele de școlarizare sunt prevăzute în ORDONANTA nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană.

Decree no. 22 / 29th of August 2009 regarding the establishment of the minimum amount of tuition fees

 

 

Anexe și alte informații:

Informare – acordarea de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare pentru cetățenii din Ucraina și ai statelor terțe

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană au acces la studii în aceleaşi condiții ca și cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Aşadar, în cazul înscrierii la Academia Națională de Muzică „Gh. Dima”, candidaţii din Uniunea Europeană vor trebui sa parcurgă cele două etape: recunoaşterea studiilor efectuate în altă ţară europeană decât în România, urmată de concursul de admitere, la care vor beneficia de aceleaşi condiţii de concurs ca şi cetăţenii români (vezi procedura de admitere)

 

Limba de studiu

În cadrul Academiei de Muzică „Gh. Dima”, studiile se vor efectua în limba română.

În cazul în care candidatul cunoaște limba română dar nu posedă un certificat care să ateste aceste cunoştinţe, candidatul va avea posibilitatea să îl obţină în urma unui examen în cadrul centrelor abilitate (menţionate în anexa la Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România). Lista cu instituțiile de învățământ superior acreditate să organizeze an pregătitor o gasiți aici: Lista facultăți acreditate să organizeze an pregătitor

Numai după ce candidatul trece acest examen va fi acceptat în primul an de studiu. În caz contrar, candidatul va trebui să urmeze anul pregătitor pentru învăţarea limbii române. În anul pregătitor în primul semestru se învaţă limba română ca limbă străină, iar în al doilea semestru studenţii îşi însuşesc cunoştinţe corelate cu profilul viitoarei pregătiri academice.

Persoanele care dovedesc cu documente că au urmat cel puţin 4 ani de studii în limba română nu mai trebuie să susţină acest examen.

 

Recunoașterea și echivalarea studiilor

Candidații care au obținut diplome finale de liceu în altă țară europeană decât in România, trebuie să obțină echivalarea studiilor de la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației Naţionale (M.E.N.), care va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre ale U.E., ale Spațiului Economic European şi ale Confederației Elvețiene, şi va emite Adeverința de Echivalare.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate vor fi transmise prin curier/poștă la M.E.N. / C.N.R.E.D. cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere (data registraturii M.E.C.T.S.). Doar după primirea Adeverinței de recunoaștere a studiilor se vor putea înscrie la facultățile optate.

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se pot depune şi la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, biroul Secretarului şef, de unde se vor transmite către C.N.R.E.D. prin intermediul Poştei Militare. Depunerea dosarelor la ANMGD trebuie să se facă cu cel puţin o lună înaintea datei limită de înscriere

 

Documente necesare pentru recunoașterea studiilor de către C.N.R.E.D. (se vor depune câte 2 exemplare din fiecare document):

Cerere tip – pentru recunoașterea studiilor http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta.pdf sau  http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-masterat-doctorat.pdf

Diploma de absolvire a liceului – 2 copii legalizate la notar;

Foaia matricolă din liceu – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate la notar;

Diploma de studii superioare – (pentru cei care doresc să urmeze studii masterale) şi foaia matricolă – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate;

Diploma de studii masterale – (pentru cei care doresc să urmeze studii doctorale) şi foaia matricolă – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate;

Documentul personal de identificare – pașaport, fotocopie a paginilor 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate;

Certificatul de naștere – copie legalizată și traducere legalizată;

Certificat de căsătorie – (dacă este cazul) – 2 copii legalizate și traduceri legalizate;

4 fotografii – tip pașaport;

Certificat medical – analize de sânge, de plămâni și examinare psihologică ;

Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului

[Taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :

Beneficiar: Ministerul Educației Naţionale

Cod Fiscal: 1372 9380

Banca: Direcția de Trezorerie și Contabilitate Primară a Municipiului București – DTCPMB

Cod IBAN: RO 27 TREZ 7005 003 XXX 0000 69 (trebuie specificat expres).

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ]

 

CERINȚE SPECIALE: 

Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente, în copie simplă:

Cipru – examenele naţionale pentru liceu general (Pankypriakes exetaseis – Ypiresia Exetaseis) – media minimă 10 sau Öğrenci Seçme Sınavı (examen național de selecție)

Grecia – Panelladikes exetaseis (dovada participării la examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10

Portugalia – Provas de Ingreso, certificat emis de Direcção Geral de Ensino Superior în care să se specifice că deținătorul diplomei are dreptul să urmeze studii superioare

Spania – „Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto” care să specifice că deținătorul diplomei are dreptul să urmeze studii superioare.

Suedia – Certificat emis de Verket för Hogskoleverket (Agenția națională pentru învățământ superior) în care să se specifice că diploma ”Slutbetyg” dă dreptul titularului să urmeze studii superioare;

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga (se obține de la Primăria orașului unde a absolvit studiile).

Diplomele din celelalte țări, care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, trebuie să fie certificate de două ori: întâi de Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și apoi de către Consulatul României.

 

Anexe și alte informații:

Prevederi privind recunoașterea studiilor cetățenilor români, din state membre ale Uniunii Europene, ale spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, refugiați și membri de familie ai cetățenilor români pentru accesul la studii în anul universitar 2022-2023

Procedure for the recognition of studies of the Romanian citizens, citizens from states of the European Union and of the Swiss Confederation, refugees and family members of Romanian citizens for access to studies in the academic year of 2023/2024 by the National Centre for Equivalence and Recognition of Diplomas

Ghidul pentru transmiterea online a documentelor