Facultatea de Interpretare Muzicală asigură pregătirea artistică a studenţilor în domeniile interpretării instrumentale şi vocale, al regiei spectacolului muzical precum şi al regiei şi pedagogiei coregrafice.

Facultatea de Interpretare Muzicală are în structură trei departamente:
– Departamentul de Instrumente cu coarde, de suflat şi percuţie
– Departamentul de Instrumente cu claviatură şi ansambluri instrumentale
– Departamentul de Canto şi Artele spectacolului 

 

Specializări (programe de studii):

A. Interpretare muzicală – Instrumente
– Instrumente cu coarde (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică, harpă); de suflat si percuţie (flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, saxofon, percuţie)
– Instrumente cu claviatură (pian, orgă, clavecin)

Studii universitare de licenţă – 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: instrumentist de orchestră sau de formaţie camerală, solist instrumentist, pianist acompaniator, corepetitor, profesor de instrument în învăţământul vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial (cu modulul 1 DPPD), instructor muzical, referent muzical.


B. Interpretare muzicală – Canto

Studii universitare de licenţă – 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: solist vocal, corist profesionist. instructor muzică vocală, referent muzical.


C. Artele spectacolului muzical

Studii universitare de licenţă – 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: regizor artistic, regizor tehnic, scenarist, coregraf, balerin, dansator.

 

 

Direcţiile specifice de cercetare ale Facultăţii Teoretice sunt: Compoziţie (creaţia muzicală), Dirijat (interpretarea muzicală), Muzicologie (cercetarea muzicologică), Educaţie şi didactică muzicală, Tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul muzical, Folclor.

Facultatea Teoretică are în structură două departamente:
 – Departamentul de compoziţie muzicală şi dirijat
 – Departamentul de muzicologie

 

Specializări (programe de studii):

A. Compoziţie

Studii universitare de licenţă – 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

   Obiectivele specifice programului sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. La absolvirea programului de studii absolvenţii vor poseda competenţele şi nivelul de cunoştinţe corespunzător specializării: funcţionarea tiparelor tradiţionale libere sau complexe în condiţiile utilizării unui limbaj muzical contemporan; capacitatea de definire a caracterului naţional în contextul limbajului contemporan; capacitatea de realizare independentă a unor analize formale morfo- sintactice, cu relevarea aspectelor melodice, armonico-polifonice şi stilistice asupra formelor muzicale contemporane; construcţia şi definirea progresivă a proiectului componistic propus; integrarea acestuia în problematica generală de limbaj şi stil contemporan; aprecierea artisticităţii ca viziune ce integrează ţelul estetic, unitatea de ansamblu şi detaliul tehnic în slujba expresiei.
     Valorile și atitudinile promovate de parcurgerea programului de studii favorizează proiectarea și realizarea de documentări vaste, formularea și argumentarea unor opinii și viziuni personale, evaluarea argumentată, autoevaluarea obiectivă, aplicarea eficientă a tehnicilor de muncă într-o echipă multidisciplinară, codificarea și decodificarea configurației sonore, aplicând principii și metode specifice.
   Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi (conform COR 2019): compozitor; ilustrator muzical; corist; referent muzical; secretar muzical; copiator note muzicale; cântăreț; disc-jockey; video-jockey; maestru de ceremonii; sufleur operă; consultant artistic în domeniul muzical; regizor sunet (cu condiţia absolvirii disciplinei opționale Regie muzicală de sunet); reporter, în domeniul muzical; redactor, în domeniul muzical (editură, publicaţie, radio, TV); corector (în edituri/redacţii/publicaţii cu profil muzical); arhivist, în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN); bibliotecar în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN); documentarist, în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN).


B. Muzicologie

Studii universitare de licenţă – 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

   Programul de studii urmărește asimilarea cunoştinţelor necesare formării unor specialişti calificaţi în domeniul muzicologiei, competitivi la nivel naţional şi internaţional, capabili să aplice cunoştinţele muzicologice în diferitele ocupaţii aferente domeniului. Programul asigură formarea următoarelor competenţe necesare pentru angajarea şi integrarea absolvenţilor în instituţii de cultură şi învăţământ: realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (camerală/vocală/simfonică/vocal simfonică, având un grad ridicat de complexitate), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior); utilizarea corectă a tehnicilor clasice şi moderne de scriitură şi a metodelor fundamentale de analiză muzicală; analiza operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii caracteristicilor lor stilistice şi luând în considerare contextul cultural; utilizarea corectă şi funcţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (membru şi dirijor al unei formaţii corale, interpretare pian); elaborarea de lucrări muzicologice şi de critică muzicală, prin parcurgerea tuturor etapelor (de la concepţie la realizare), cu integrarea cunoştinţelor şi abilităţilor specific muzicale dobândite si cu aportul creativităţii personale şi al capacităţilor de analiză şi sinteză.
   Programul vizează formarea următoarelor valori și atitudini: integritate şi etică profesională; cultivarea capacităţii de colaborare în echipă, a empatiei şi a toleranţei; implicare şi responsabilitate; raportare pozitivă la muncă, cultivarea creativităţii; spirit de iniţiativă şi dorinţă de perfecţionare continuă; cultivarea spiritului critic.
   Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi (conform COR 2019): muzicolog; secretar musical; critic muzical; asistent de cercetare ştiinţifică în muzică; corist; referent muzical; ilustrator muzical; copiator note muzicale; cântăreț; disc-jockey; video-jockey; maestru de ceremonii; sufleur operă; consultant artistic, în domeniul muzical; regizor sunet (cu condiţia absolvirii disciplinei opționale Regie muzicală de sunet); corector (în edituri/redacţii/publicaţii cu profil muzical); redactor, în domeniul muzical (editură, publicaţie, radio, TV); reporter, în domeniul muzical; arhivist, în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN); muzeograf, în domeniul muzical; bibliotecar, în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN); documentarist, în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN); profesor de muzică (numai cu certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică nivelul I/inițial) în învăţământul preuniversitar general şi vocaţional/specializat gimnazial, primar şi preşcolar (grădiniţe muzicale).

 

C. Dirijat

Studii universitare de licenţă – 4 ani, cursuri de zi, 240 de credite, program acreditat.

   Obiectivele generale ale programului sunt următoarele: asigurarea pregătirii teoretice și practice de specialitate; dezvoltarea capacităţii de a analiza și asimila opere muzicale în genurile simfonic, coral, vocal-simfonic; dezvoltarea corelată a aptitudinilor muzicale și a capacităţilor intelectuale; dezvoltarea capacităţilor de comunicare și a celor de a lucra în grup; dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare. Competențelor formate prin programul de studii reflectă legătura dintre misiunea și obiectivele programului de studii și denumirea programului, după cum urmează: cunoaşterea şi deprinderea de a opera teoretic şi practic cu elementele limbajului muzical în complexitatea ipostazelor sale; cunoaşterea şi recunoaşterea creaţiei muzicale de referinţă, corelarea acesteia cu datele istoriei muzicii, operarea analitică cu categoriile de gen, formă, stil; dezvoltarea capacităţilor şi a tehnicii interpretative dirijorale; dirijarea unui repertoriu orchestral/coral complex și variat, prezentat în concerte şi manifestări publice; cunoaşterea şi aplicarea principiilor didactice, a strategiilor, tehnicilor şi metodelor de predare şi evaluare, instruirea formațiilor orchestrale școlare; (numai pentru absolvenții programului de formare psihopedagogică nivelul I/inițial).
   Valorile și atitudinile promovate pe parcursul programului de studii sunt: orientarea fermă către un standard profesional de calitate, bazat pe cunoașterea aprofundată; autenticitatea comunicării în cadrul actului artistic; încredere în potențialul personal; gestionarea emoțiilor (în plan personal și în cel al exprimării artistice); realism și responsabilitate în luarea deciziilor legate de carieră; etica poziției de leadreship artistic, cultivarea respectului și nediscriminării în plan social, și intelectual-profesional; independență în gândire și acțiune; conștientizare necesității învățării permanente; motivație și flexibilitate în raport cu noile tipuri și tehnologii emergente; deschidere și adaptare la cerințele pieței muncii.
   Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţi: dirijor; referent muzical; corist; maestru cor; secretar muzical; ilustrator muzical; copiator note muzicale; cântăreț; disc-jockey; video-jockey; maestru de ceremonii; sufleur operă; consultant artistic, în domeniul muzical; regizor sunet (cu condiţia absolvirii disciplinei opționale Regie muzicală de sunet); reporter, în domeniul muzical; redactor, în domeniul muzical (editură, publicaţie, radio, TV); corector (în edituri/redacţii/publicaţii cu profil muzical); arhivist, în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN); bibliotecar, în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN); documentarist, în instituţii/secţii cu profil muzical (cu condiţia absolvirii unui curs de specializare în biblioteconomie în instituţie sau organizat de o altă instituţie acreditată de MEN); profesor de muzică (numai cu certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică nivelul I/inițial) în învăţământul preuniversitar general şi vocaţional/specializat gimnazial, primar şi preşcolar (grădiniţe muzicale); profesor (dirijor) orchestră (numai cu certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică nivelul I/inițial, în funcţie de direcţia de studii) în învăţământul preuniversitar vocaţional obligatoriu.

 

D. Muzică

Studii universitare de licenţă – 3 ani, cursuri de zi, 180 de credite, program acreditat.

   Programul de studii asigură cunoașterea și recunoașterea creației muzicale de referință în directă concordanță cu datele istoriei muzicii, operarea cu terminologia și categoriile de gen, formă sau stil muzical, cunoașterea și utilizarea limbajuui muzical în complexitatea ipostazelor sale și cunoașterea și aplicarea principiilor didactice, a strategiilor, tehnicilor și metodelor de predare și evaluare.
   Valorile și atitudinile promovate de parcurgerea programului de studii favorizează dezvoltarea aptitudinilor muzicale, a capacităților intelectuale și a creativității, dezvoltarea capacităților de comunicare și a muncii în echipă, alături de esențiala capacitate de autoevaluare.

   Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii:

– corist – 265205

– documentarist – 265255

– reporter muzical – 265253;

– profesor în învățământul gimnazial – 233002, în învățământul general sau vocațional (numai cu certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică, nivelul I/inițial)

Alte ocupații, potrivit calificării şi titlului acordat, conform competenţelor asigurate prin programul de studii.

   Competențe:

 1. Cunoaşterea şi recunoaşterea creaţiei muzicale de referinţă, corelarea acesteia cu datele istoriei muzicii, operarea cu categoriile de gen, formă, stil.
 2. Cunoaşterea şi operarea, teoretică şi practică (vocal şi instrumental), cu elementele limbajului muzical în complexitatea ipostazelor sale.
 3. Utilizarea corectă a elementelor de tehnică vocală și aplicarea lor în creații muzicale diferite ca gen și stil.
 4. Proiectarea și realizarea de documentări privind lucrări din genuri și stiluri muzicale diverse.
 5. Organizarea şi conducerea muzicală a formaţiilor vocale şi instrumentale şcolare.
 6. Cunoaşterea şi aplicarea principiilor didactice, a strategiilor, tehnicilor şi metodelor de predare şi evaluare (numai pentru absolvenții programului de formare psihopedagogică nivelul I/inițial).
 7. Managementul clasei de elevi şi a documentelor de proiectare didactică (numai pentru absolvenții programului de formare psihopedagogică nivelul I/inițial).

 

E. Muzică (în limba engleză)

Studii universitare de licenţă – 3 ani, cursuri de zi, 180 de credite, program acreditat.

   Misiunea principală a programului de studii Muzică (în limba engleză) este aceea de a forma specialişti cu pregătire superioară, calificaţi în domeniul muzică, competitivi pe piaţa muncii interne şi internaţionale. Programul de studii şi diversitatea modulelor facultative pe care le include, converg înspre realizarea misiunii ANMGD, aceea de a forma muzicieni cu o înaltă pregătire de specialitate. Prin curricula sa, programul se aliniază învăţământului universitar european, asigurând o experienţă de învăţare bazată pe parteneriatul dintre profesori şi studenţi şi pe învăţarea interactivă. Misiunea centrală a programului o constituie pregătirea specialiştilor pentru activitatea didactică din învăţământul preuniversitar. Programul își propune să asigure asimilarea conceptelor şi practicilor de bază ale educaţiei muzicale; dezvoltarea motivaţiei pentru profesia didactică; stimularea interesului pentru laturile interpretative şi de creaţie ale pregătirii muzicale; integrarea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor (inclusiv valori şi judecăţi) în abilităţi; armonizarea cunoştinţelor şi abilităţilor cu exigenţele pieţei forţei de muncă.
   Valorile și atitudinile promovate sunt: integritate şi etică profesională; cultivarea capacităţii de colaborare în echipă, a empatiei şi a toleranţei; implicare şi responsabilitate; raportare pozitivă la muncă, cultivarea creativităţii; spirit de iniţiativă şi dorinţă de perfecţionare continuă; cultivarea spiritului critic.

   Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii:

– corist – 265205

– documentarist – 265255

– reporter muzical – 265253;

– profesor în învățământul gimnazial – 233002, în învățământul general sau vocațional (numai cu certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică, nivelul I/inițial)

Alte ocupații, potrivit calificării şi titlului acordat, conform competenţelor asigurate prin programul de studii.

   Competențe:

 1. Cunoaşterea şi recunoaşterea creaţiei muzicale de referinţă, corelarea acesteia cu datele istoriei muzicii, operarea cu categoriile de gen, formă, stil.
 2. Cunoaşterea şi operarea, teoretică şi practică (vocal şi instrumental), cu elementele limbajului muzical în complexitatea ipostazelor sale.
 3. Utilizarea corectă a elementelor de tehnică vocală și aplicarea lor în creații muzicale diferite ca gen și stil.
 4. Proiectarea și realizarea de documentări privind lucrări din genuri și stiluri muzicale diverse.
 5. Organizarea şi conducerea muzicală a formaţiilor vocale şi instrumentale şcolare.
 6. Cunoaşterea şi aplicarea principiilor didactice, a strategiilor, tehnicilor şi metodelor de predare şi evaluare (numai pentru absolvenții programului de formare psihopedagogică nivelul I/inițial).
 7. Managementul clasei de elevi şi a documentelor de proiectare didactică (numai pentru absolvenții programului de formare psihopedagogică nivelul I/inițial). 

 

Extensia Piatra-Neamţ, structura instituţională a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează studii universitare de licenţă recunoscute la nivel european (specializări: Pedagogie muzicală /Interpretare muzicală). Funcţionarea sub auspiciile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca conferă Extensiei Piatra-Neamţ autoritate în peisajul învăţământului universitar muzical românesc. Absolvenţii Extensiei Piatra-Neamţ beneficiază de diplomă de licenţă compatibilă pe plan naţional şi internaţional. Programele de studiu conţin module opţionale menite să favorizeze integrarea socio-profesională a absolvenţilor, prin calificări asociate calificării de bază: profesor de muzică/instrument/canto, instrument/cânt popular, informatică muzicală, jazz instrument/voce. Corpul profesoral selecţionat cu exigenţă asigură un învăţământ de înalt nivel academic; ataşamentul la valorile culturii, conştiinţa lucrului bine făcut, sunt condiţii oferite, dar şi solicitate studenţilor.

Dotări: Bibliotecă cu sală de lectură; Fonotecă (videotecă cu sală de audiţii, vizionări şi laborator multimedia); Studio de înregistrare şi procesare audio-video; Laborator de informatică cu acces permanent la Internet; Sală de pregătire fizică, dotată cu echipament de forţă şi întreţinere fizică. Spaţiile de cazare aflate în incinta Filialei oferă studenţilor un număr de 30 de locuri.

Stagiunea artistică a Extensiei Piatra-Neamţ, „Vacanţele Muzicale la Piatra-Neamţ”, cursurile de măiestrie, participarea în ansamblurile Extensiei (Corul de cameră, Orchestra de cameră, Ansamblul de muzică tradiţională Icoane Moldave, Ansamblul de percuţie, Ansamblul de jazz) sau individual, în proiectele culturale naţionale şi internaţionale ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, oferă studenţilor Filialei Piatra-Neamţ un climat favorabil afirmării performanţei profesionale. Bogăţia tradiţiilor culturale şi istorice ale Neamţului, frumuseţea locurilor şi oamenilor vin să desăvârşească acest climat.