NOU!!! 

Desfășurătorul probelor de admitere – Canto și Artele Spectacolului MuzicalFacultatea de Interpretare Muzicală organizează concurs de admitere pentru următoarele programe de studii: 

A. Interpretare muzicală – instrumente (4 ani – curs de zi) 
B. Interpretare muzicală – canto (4 ani – curs de zi) 
C. Artele spectacolului muzical (regie teatru muzical) (4 ani – curs de zi) 
D. Artele spectacolului (coregrafie) (4 ani – curs de zi)


CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

Sesiunea I 
Înscrieri – 10-15 iulie 2023 la secretariatul Facultății de Interpretare Muzicală, et.1, cam.22, între orele 10-14
Concurs de admitere – 17-21 iulie 2023*
Sesiunea II – Număr de locuri / Informații
Înscrieri – 1-2septembrie 2023
Concurs de admitere – 4-8 septembrie 2023*
Calendarul concursului de admitere – Coregrafie
1-2 septembrie 2023 înscrierea candidaților
5-6 septembrie 2023 susținerea probelor de admitere*
* programarea se transmite ulterior finalizării perioadei de înscrieri a candidaților 

 

 ACTE NECESARE

 • dosar plic
 • fişă-tip de înscriere – care se primește de la secretariatul facultății – completată și semnată de către candidat;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia și copia legitimației de concurs de la prima facultate
 • foaia matricolă (în original);
 • certificat de naştere în fotocopie (xerox);
 • cartea de identitate în fotocopie (xerox);
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (în original); pentru specializarea CANTO și adeverință de la medicul foniatru
 • patru fotografii ¾ cm;
 • pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoțită de fotocopie (xerox);
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul – în fotocopie (xerox);
 • chitanţa care să ateste plata taxei de admitere/dovada plată (în original) sau adeverința conform căreia se face dovada că unul dintre părinți este cadru didactic.
 • pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială – documente ce atestă proveniența acestora
 • pentru absolvenți de etnie rromă – documente ce atestă proveniența acestora