Extensia Piatra-Neamț organizează concurs de admitere pentru următoarele programe de specializări:

Muzică (la Piatra Neamț)

Interpretare muzicală (la Piatra Neamț)

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

Sesiunea I 

Înscrieri – 15 – 19 iulie 2024

Concurs de admitere – 22 – 26 iulie 2024

Sesiunea II 

Înscrieri – 02 – 06 septembrie

Concurs de admitere – 09 – 13 septembrie

 

 ACTE NECESARE

 • dosar plic
 • fişă-tip de înscriere – care se primește de la secretariatul facultății – completată și semnată de către candidat;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia și copia legitimației de concurs de la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul Facultății Teoretice;
 • foaia matricolă (în original);
 • certificat de naştere în fotocopie (xerox);
 • cartea de identitate în fotocopie (xerox);
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (în original); pentru specializarea CANTO și adeverință de la medicul foniatru
 • patru fotografii ¾ cm;
 • pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoțită de fotocopie (xerox);
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul – în fotocopie (xerox);
 • chitanţa care să ateste plata taxei de admitere/dovada plată (în original) sau adeverința conform căreia se face dovada că unul dintre părinți este cadru didactic.
 • pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială – documente ce atestă proveniența acestora
 • pentru absolvenți de etnie rromă – documente ce atestă proveniența acestora
 • dovada care să ateste plata taxei de admitere. Taxa de admitere se achită în contul ANMGD: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu precizarea „taxă admitere Extensia Piatra Neamț”.