Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic al Academiei Naționale de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca  s-a înfiinţat ca entitate academică şi profesională distinctă în 23 septembrie  2000 şi asigură pregătirea  psihopedagogică  şi metodică a viitoarelor cadre didactice, precum şi perfecţionarea pregătirii psihopedagogice si  metodice a profesorilor din învăţământul preuniversitar.  Acest departament are în structura sa metodicieni din  catedrele componente ale Facultăţii de Interpretare muzicală, Facultăţii Teoretice şi Facultăţii de Artă Scenică.

De oferta Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic beneficiază atât studenţii înscrişi la Facultăţile Academiei de Muzică din Cluj, studenţii de la Facultatea de Muzică Piatra Neamţ, studenţii admişi la studii de licenţă prin Învăţământ la distanţă (I.D.), precum şi absolvenţii acestor structuri.

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic are rolul primordial de a forma competenţele profesiei de cadru didactic conform standardelor ocupaţionale cuprinse în actuala reformă a învăţământului:

– făcându-se legătura cu pregătirea iniţială  de specialitate realizată în facultăţile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, direcţiile de formare ale D.S.P.P. corespund specialităţilor pentru care Academia de Muzică are competenţe;

– planurile de învăţământ sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi sunt astfel concepute încât fiecare student să obţină competenţe în specialitatea (specialităţile) pentru care a optat;

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic:

– certifică, prin cursuri în regim postuniversitar, competenţe în aceleaşi direcţii şi absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior;

– asigură perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin stagii de pregătire şi evaluare în vederea acordării definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I;

– realizează stagii de formare periodică şi continuă a personalului din învăţământul preuniversitar care îşi propun parcurgerea unor teme de actualitate din domeniul didacticilor de specialitate în vederea formării de noi abilităţi necesare învăţământului activ interdisciplinar, transdisciplinar;

– atât formarea iniţială cât şi diferitele stagii de perfecţionare sunt integrate deja sistemului naţional de credite transferabile.

 

În calitate de Centru de perfecţionare, D.S.P.P. realizează activităţile de certificare pentru toate modalităţile de formare continuă.

D.S.P.P. organizează programe de cercetare didactică în care sunt incluşi colaboratorii mentori şi formatori din şcolile de aplicaţie (şcoli generale şi Licee cu specific artistic) în cadrul practicii pedagogice a studenţilor.

D.S.P.P. organizează activităţi de cercetare pedagogică post universitară şi de creaţie muzicală în cadrul programului Atelier de creaţie muzicală pentru copii în colaborare cu doctoranzii de la linia de creaţie muzicală şi studenţii de la cursurile de masterat, pe teme concrete din programele şcolare actualizate.

D.S.P.P. organizează, anual, programul de cercetare intitulat Atelierul Naţional  de didactică muzicală „Artă şi educaţie” cu participarea cadrelor didactice din universităţile şi facultăţile de profil din ţară.

„Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic” art. 68 din Legea învăţământului/1995).

Extras din O.MEd.C 4316/03.06.2008, Anexa 1,

Art. 2.: (1) „Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (D.S.P.P.) din insituţiile de învăţământ acreditate, înfiinţate conform legii.

(2) Certificarea pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a) Nivelul I (iniţial) – acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de  30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

b) Nivelul II (de aprofundare) – acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar,  cu satisfacerea a două condiţii:

– acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

– absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Art. 8 – (1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire a D.S.P.P., corespunzător nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite.

Art. 3 – (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Art. 12 – (2) Programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. poate fi urmat în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul D.S.P.P. este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat.

(7) Drepturile şi obligaţiile studentului  (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu D.S.P.P., potrivit reglementărilor interne ale universităţii.”

Disciplinele planului de învăţământ pentru programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. sunt prevăzute în Anexa 2 la O.MEd.C 4316/03.06.2008.

 

Înscrierea la D.S.P.P. se face odată cu înscrierea în anul I de studiu, prin contract, la secretariatul D.S.P.P. din A.M.G.D., sala 75.

Pentru anii de studii următori înscrierea candidatului se face de asemenea la începutul fiecărui an de studiu.

 

TAXE

Cuantumul taxei de studiu se stabileşte anual de către Senatul Academiei de Muzică „Gh. Dima”, în funcţie de costurile specifice şcolarizării. Studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă (indiferent de forma de învăţământ) urmează cursurile D.S.P.P. tot în regim cu taxă.

Taxa de studiu la D.S.P.P. se calculează prin înmulţirea numărului de credite corespunzător disciplinei, cu valoarea unui credit.

Taxa include înscrierea, cursurile şi eliberarea certificatului de absolvire a nivelului I şi respectiv, nivelului II la D.S.P.P.

Neplata ratelor până la sfârşitul cursurilor duce la exmatricularea studentului şi în consecinţă nu va obţine certificatul pentru profesia didactică.

În baza O.M.EC.S nr. 5745/ 13 sept. 2012

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic organizează cursuri în regim postuniversitar pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite – Nivel I (iniţial)  de certificare pentru profesia didactică.

Cursul se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul muzică, care nu au urmat programul de studii psihopedagogice nivel I pe parcursul studiilor universitare de licenţă.

Cuantumul taxei este de … lei şi se plăteşte în două rate a câte … lei. 

Înmatricularea se face la secretariatul DSPP  pe baza dosarului care trebuie să conţină următoarele acte:

Copie după certificatul de naştere

Copie după cartea de identitate

Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Copii legalizate:  după diploma de licenţă şi foaia matricolă

Copie după chitanţa de achitare a taxei.

La înscriere cursanţii vor completa contractele de studiu.

Dosarele se depun la secretariatul DSPP până la data de…

Cursurile se vor desfăşura în perioada….

 

Lista disciplinelor

Programul de studii psihopedagogice – Nivel I (iniţial)

Anul I: Psihologia educaţiei; Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului)

Anul II: Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării); Didactica specialităţii

Anul III: Instruire asistată de calculator; Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1); Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2); Managementul clasei de elevi

Examen de absolvire : Nivelul I

 

Lista disciplinelor

Programul de studii psihopedagogice – Nivel II (aprofundare)

Anul I: Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educaţională; Consiliere şi orientare; Metodologia cercetării educaţionale; Educaţia integrată; Psihopedagogia creativităţii-Creativitatea muzicală şi limbajul sonor, Tehnici psihologice aplicate în domeniul artelor spectacolului*

Anul II: Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar); Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educaţiei; Managementul organizaţiei şcolare; Politici educaţionale; Educaţie interculturală; Doctrine pedagogice contemporane; Metafora sonoră în muzica europeană**

Examen de absolvire : Nivelul II

 

* Oferta DSPP asociată domeniului specialităţii

** DSPP va propune o disciplină asociată domeniului specialităţii