Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al ANMGD

Despre noi

În cadrul activităților derulate de CICOC, cei peste 1200 de studenți, masteranzi și doctoranzi înmatriculați la cursuri de zi sunt consiliați fie individual, fie în activități de grup, de către cei 8 membri ai comisiei, formate din cadre didactice, un reprezentant al studenților și un reprezentant al Departamentului Proiecte (artistice), Centrul neavând personal încadrat pe post dedicat special activităților proiectate. În instituție există un sediu al CICOC, unde studenții pot solicita consiliere conform unui orar care se reface anual. În cadrul săptămânii sunt programate în medie 8 ore de consiliere, în funcție de nevoile și solicitările studenților. CICOC desfășoară anual, prin Proiectul FDI – ANMGD, Acces și Mobilitate – Garanția Dezvoltării (director de proiect prof. univ. dr. Veronica Marta Negreanu), dar și prin Proiectul SOL – Susținuți obținem licența (director de proiect: conf. univ. dr. Kalló Ildikó), activități de consiliere de grup, precum cursuri, tutorat, întâlniri cu personalități în domeniu, vizite ghidate în instituții de profil, întâlniri pregătitoare pentru admiterea la studii de licență și masterat sau pentru finalizarea licenței și disertației.

Centrul de informare, consiliere și orientare în carieră urmăreşte obiective de asistenţă a studenţilor pentru o mai bună informare şi orientare în carieră, atât pentru perioada de formare cât şi pentru etapele postuniversitare. Prin serviciile oferite centrul completează oferta didactică cu sprijin competent, individual sau colectiv, de dezvoltare personală şi profesională.

Echipa

Conf.univ.dr. Tatiana Oltean, Director CICOC

Corina Bâlc, Psiholog

Alexandra Homone, secretar CICOC

Membri:

Conf.univ.dr. Răzvan Poptean

Conf.univ.dr. Melinda Beres

Conf.univ.dr. Marta Cîrlejan

Conf.univ.dr. Cristian Hodrea

Conf.univ.dr.habil Nicoleta Demian

Conf.univ.dr. Șerban Marcu

Lect.univ.dr. Andra Pătraș

Corina Ceclan, Departamentul Proiecte Artistice

Ana-Maria Pugna, Departamentul Contabilitate-Financiar

Rodica Dîrjan, Departamentul Personal-Salarizare

Regulament

CENTRUL  DE  INFORMARE,  CONSILIERE  ŞI  ORIENTARE  ÎN CARIERĂ (CICOC)

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE

Dispoziţii generale

Art. 1 Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, denumit în continuare CICOC, este o structură fără personalitate juridică a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, înfiinţată prin Hotărârea de Senat din data 27 septembrie 2012.

Art. 2 Baza legislativă de înfiinţare a CICOC o reprezintă Ordinul M.Ed.C. nr. 3235/16 martie 2005 privind organizarea de studii universitare de licenţă. 

Baza legislativă de funcţionare a CICOC o reprezintă Ordinul nr. 650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România.

Art. 3 Activitatea CICOC se desfăşoară conform prezentului regulament precum şi conform legislaţiei în vigoare cu scopul creşterii oportunităţilor de angajare a tinerilor din sistemul educaţional, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră.

Art. 4 Misiunea, obiectivele și activitățile sunt precizate în Anexa 1 a prezentului regulament.

Art. 5 Activitatea CICOC completează oferta de servicii sociale a Academiei răspunzând unor nevoi specifice de informare şi consiliere.

Art. 6 Principalele domenii de activitate ale CICOC sunt: 

 • Orientarea și consilierea în carieră a studenților, elevilor și a absolvenților;
 • Facilitarea adaptării studenților la mediul universitar;
 • Facilitarea relației dintre studenți și piața muncii;
 • Oferirea de informații şi cunoştinţe care să crească angajabilitatea studenților în domeniile de studiu absolvite.

Organizare şi funcţionare

Art. 7 CICOC se subordonează academic senatului universităţii şi administrativ rectorului.

Art. 8 CICOC colaborează cu toate facultăţile şi departamentele acestora, dar şi cu celelalte departamente şi structuri de conducere.

Art. 9 Activitatea CICOC este asigurată de 7 membri: 

 • un director desemnat prin decizie a Rectorului ANMGD, cu avizul consiliului de administrație, cu mandat de 4 ani.
 • Membri desemnați de Directorul CICOC, cu aprobarea Rectorului:
 • patru cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor (câte două pentru fiecare facultate);
 • un membru cu pregătire de specialitate psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • un secretar.

Ar. 10 Atribuţiile membrilor CICOC sunt:

 1. a) Director CICOC:
 • Coordonează activitatea centrului
 • Reprezintă centrul în relaţiile de colaborare stabilite
 • Elaborează planul anual de activitate
 • Întocmeşte raportul anual de activitate. 
 • Directorul CICOC poate delega unui membru al comisiei CICOC atribuția de a redacta planul de activitate și raportul anual de activitate.
 1. b) Membru cu pregătire de specialitate în domeniul psihologiei educaţionale/al consilierii şcolare şi vocaţionale:
 • Oferă servicii de consiliere psihologică individuale şi de grup
 • Contribuie la realizarea planului anual de activitate
 • Selectează şi aplică instrumentele de evaluare psihologică/vocaţională utilizate în cadrul centrului
 1. c) Cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor:
 • Oferă servicii de consiliere educațională și de carieră individuale și de grup
 • Contribuie la realizarea planului anual de activitate
 • Evaluează necesarul de activităţi adresate studenţilor, elevilor şi absolvenţilor şi contribuie cu propuneri de invitaţi, experţi, domenii deficitare etc.
 • Cooperează cu departamentele didactice şi administrative din cadrul ANMGD în vederea găsirii de soluţii pentru problemele de ordin didactic/de adaptare la mediul universitar identificate
 1. d) Secretar
 • Contribuie la realizarea planului anual de activitate
 • Contribuie la promovarea activităţilor generale şi a acţiunilor ocazionale ale CICOC
 • Redactează documentațiile necesare desfășurării activităților centrului
 • Asigură centralizarea, păstrarea și diseminarea rezultatelor analizelor și statisticilor realizate în cadrul centrului

Art. 11 Pentru a duce la îndeplinire misiunea CICOC, membrii CICOC pot fi:

 • personal angajat 
 • colaboratori voluntari.

Art. 12 CICOC va funcţiona într-un spaţiu special amenajat în conformitate cu un orar ce va fi afişat vizibil.

Art. 13 Serviciile oferite în cadrul CICOC sunt oferite gratuit studenților, elevilor și absolvenților, iar participarea la activitățile organizate de CICOC este la alegerea beneficiarilor.

     Art. 14 Numărul de ședințe de consiliere individuală de care poate beneficia un student/elev va putea fi limitat prin decizie a CICOC şi va fi comunicat beneficiarilor.

Art. 15 Finanțarea CICOC se face din bugetul consolidat al ANMGD. Pentru organizarea de activități și pentru furnizarea de servicii sau realizarea de materiale informative, CICOC va putea fi implicat în proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Art. 16 Membrii CICOC se vor întâlni periodic pentru monitorizarea activităţilor şi vor putea invita alte cadre didactice sau personal auxiliar-didactic implicate pentru diseminarea rezultatelor, materialelor, programelor, etc. 

Art. 17 CICOC întocmeşte rapoarte anuale (pe ani universitari) de activitate, în conformitate cu Planul anual de activități CICOC. Rapoartele anuale sunt supuse aprobării Senatului.

Dispoziţii finale

Art. 18 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu semestrul II al anului universitar 2022-2023 şi poate fi modificat cu aprobarea Senatului.

Art. 19 Documentele din anexe fac parte integrantă din acest regulament.

Art. 20 Modificarea regulamentului se poate realiza ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu evoluţia legislaţiei româneşti sau internaţionale. 

Director CICOC,

Conf.univ.dr. Tatiana Oltean

Aprobat de Senatul ANMGD în şedinţa din data de 25 Aprilie 2023.

Misiune

Misiunea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră se înscrie pe direcţiile de reformare ale învăţământului românesc care vizează optimizarea procesului didactic astfel încât să se racordeze mai eficient la piaţa muncii şi la dinamica social-economică actuală. 

El urmăreşte obiective de asistenţă a studenţilor din Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima”, a elevilor şi a absolvenţilor, pentru o mai bună informare şi orientare în carieră atât pentru perioada de formare, cât şi pentru etapele postuniversitare. Prin serviciile oferite, centrul completează oferta didactică cu sprijin competent individual sau colectiv de dezvoltare personală şi profesională.

Obiective
 • a) orientarea şi consilierea elevilor/studenţilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional;
 • b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
 • c) facilitarea relaţiei dintre studenţi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieţei muncii;
 • d) creşterea angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.
Activităţi

Adresate studenţilor

 • Servicii de consiliere educațională și vocațională
 • Servicii de consiliere în carieră
 • Servicii de consiliere şi evaluare psihologică;
 • Elaborarea și distribuirea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii
 • Informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare.
 • Informarea și consilierea studenților asupra rutelor ocupaționale corespunzătoare specializărilor oferite
 • Organizarea ocazională de sesiuni de pregătire menite să ofere studenților competențe transversale care să îi sprijine în gestionarea carierei (ex: pregătirea unei biografii artistice, branding și PR personal)
 • Organizarea ocazională de întâlniri între studenți și personalități reprezentative din domeniul muzical, menite să ofere studenților motivație și modele de carieră sau exemple de trasee profesionale cât mai diverse;
 • Organizarea ocazională de întâlniri între studenți și reprezentanți ai potențialilor angajatori.

Adresate elevilor:

 • Servicii de consiliere educațională și vocațională
 • Elaborarea și distribuirea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii
 • Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi Cadrul naţional al calificărilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip „zilele porţilor deschise”, târguri educaţionale, vizite tematice etc.

Adresate absolvenţilor:

 • Realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora;
 • Elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii;
 • Participări la activităţi organizate de către alumni.
 • Organizarea ocazională de sesiuni de pregătire menite să ofere studenților competențe transversale care să îi sprijine în gestionarea carierei (ex: pregătirea unei biografii artistice, branding și PR personal)
Chestionar elevi
Chestionar studenți
Chestionar absolvenți

Activităţi trecute